Contact

E: m.tenhoove@chello.nl

Vaassencreatief
T: 0578-575974 of 06-19064001

Sikkelstede 9
8171 GA Vaassen

KvK: op aavraag
BTW: NL0989.39.531.B01

AUTEURSRECHT

Deze schilderijen zijn beschermd door het auteursrecht en andere aanverwante wetten. Dat wil zeggen dat het openbaar maken (te publiceren) of verveelvoudigen (te reproduceren) van dit werk het recht is van de maker.

Als iemand anders het werk wil gebruiken dan is deze gebruiker wettelijk verplicht de maker hiervoor, vooraf, schriftelijk toestemming te vragen.

DISCLAIMER

De website van Vaassencreatief is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie op de website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van deze website is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan de informatie -inclusief, maar niet beperkt tot tarief informatie- worden ontleend.

Vaassencreatief behoudt zich het recht voor om de informatie op de website ten alle tijde te verbeteren of anderzijds te wijzigen.

Vaassencreatief aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Vaassencreatief.

ALGEMENE VOORWAARDEN

( gevestigd te Vaassen en ingeschreven in het Handelsregister Kamer van Koophandel nr.)

1. De overeenkomst komt tot stand door acceptatie van de reservering door  Vaassencreatief.  
    Vaassencreatief is gerechtigd bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.
2. Alle prijzen zijn voor particulieren inclusief BTW. Voor zakelijke klanten zijn de prijzen exclusief BTW. Alle
    aanbiedingen van Vaassencreatief zijn vrijblijvend en Vaassencreatief behoudt zicht uitdrukkelijk het recht
    voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften
    noodzakelijk is. 
3. Door boeking ontstaat een betalingsverplichting van het hele bedrag zoals vermeld op de  bevestiging/
    factuur.
4. Voor schilderworkshops geldt dat het bedrag 14 dagen voorafgaande aan de datum van de
     workshop dient te zijn bijgeschreven op de rekening van Vaassencreatief.
5. Bij annulering tussen de 1 en 2 maand voor de aanvang van de workshop wordt 50 procent
    van de prijs, vermeld op de bevestiging en/of factuur, in rekening gebracht
6. Bij annulering tussen de 14 dagen en 1 maand voor de aanvang van de workshop wordt 75
    procent van de prijs, vermeld op de bevestiging en/of factuur, in rekening gebracht. Bij
    annulering binnen 14 dagen voor de aanvang van de workshop wordt het volledige bedrag
    vermeld op de bevestiging en/of factuur in rekening gebracht. Annulering kan uitsluitend per
    brief of e-mail.
 7.Bij achterwege blijven van betaling zijn alle extra kosten van invordering voor rekening van de
    betalingsplichtige.
8. Vaassencreatief is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van
    eigendommen van deelnemers. Bij schade aan eigendommen van Vaassencreatief wordt dit
    vergoed door degene(n) die de schade hebben aangericht
9. Bij wijziging van het aantal deelnemers (minder dan vastgelegd) vindt geen restitutie plaats
    2 weken voor de aanvang van de workshop.
10.Nagekomen kosten dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan.
     In  geval van overmacht heeft Vaassencreatief het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten
     of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde
     opdrachtgever direct op de hoogte stellen van elk geval van overmacht en trachten een voor beider
     partijen bevredigend alternatief aan te bieden. Overmacht is: werkstakingen, overlijden, brand,
     vervoer, stremming, molest en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge
     waarvan naleving van de overeenkomst niet meer van de opdrachtnemer kan worden gevergd
    

 

.